Libre a sine, mabuya iti Cabugao

CABUGAO, Ilocos Sur – Adda libre a mabuya a sine iti Central Park nga ipapaay ti gobierno munisipal ditoy.

Manipud pay idi Oktubre itay napan a tawen nga adda libre a maipabpabuya a sine iti nasao a parke iti tunggal rabii ti Biernes ken Sabado.

Paset ti programa ti municipal government daytoy tapno adda pagpalpaliwaan dagiti agtutubo ket saanda nga agwalangwalang ken maiyadayoda iti maiparparit a droga.