Libre nga artificial insemination dagiti nuang, naigannuat SAN JUAN, Ilocos Sur

SAN JUAN, Ilocos Sur – Kas paset ti programana a panangpasayaat iti puli dagiti nuang, inggannuat ti gobierno probinsial ti libre nga artificial insemination kadagitoy pagannakan a dingnguen iti BaRangay Demo Farm iti Barangay Labnig ditoy.

Kinuna ni Vice Governor Deogracias Victor Savellano a nagbuligan ti gobierno probinsial ken ti Philippine Carabao Center ti University of the Philippines Los Baños daytoy a gannuat kas paset ti programa a panangpatanor iti nasaysayaat ti pulina a nuang ditoy probinsia.

Kinuna ni BaRangay Demo Farm Project Coordinator Cesar Soller a naiwayat ti pannakasumpit dagiti babai a nuang para iti panagpamayada idi Septiembre 9 sada nasumpitan iti semilia idi Septiembre 12.

Kinuna ni Soller a malaksid ti pannakapadur-as ti puli dagiti nuang iti probinsia, puntiria pay ti gobierno probinsial ti pannakapatanor dagiti ad-adu ken nasayaat ti pulina a pangganakan a pagtaudan iti gatas.

Kanaig daytoy, impakaammo ni Soller nga addanto angayen ti demo farm a seminar kadagiti agtartaraken iti nuang iti probinsia no kasano ti panagpagatas iti nuang.#