Dua a daniw

Dua a daniw

agal-al-al ti ang-ang ta di agpatingga a tumanawtaw iti entablado ti rikna a naputar iti an-anayen a tarikayo.

Dua a daniw

Dua a daniw

Adayo kadin ti masakbayan a sapsapulek Nanginan ti lana a saksakduek? Adda ngata pay katukad ti binting Listaan, gagatangen nga atiddog?