Ni Ma’am Ayzel

“ADDA kanon positibo iti bayrus ditoy ilitayo,” impasungad ni Manong Erning. Nadanonnakami iti sango ti kantinada ken ni Manang Isang. Konsehal ditoy barangaymi nga Ammupay ni Manong Erning. Maikadua a terminonan.  “Agpayso?” napabullad ni Manang… Read more »

Ruki, ti rinuker a tugi

IDI UN-UNANA A PANAWEN, adda napintas a minuyongan iti Amianan a Luzon. Kukua daytoy ni Lakay Perdi. Nagaget ti lakay. Iti amianan a paset ti minuyongan, adda dita da Tabungaw, Kabatiti, Paria, Samsamping ken Utong.… Read more »