Ni Biding

NATALNA ti aglawlaw a nariingan ni Biding. Nagtaltalangkiaw; pangwatwatna iti tengngedna. Naipatit iti sanga ti atiddog ken natirad a sippitna. Ngem nairuamen. No apay a dina latta makarkulo no maminsan ti panagtaltaliawna. Kinapudnona, ti atiddog… Read more »

Ti singil dagiti paltat

PAGBUTBUTNGAN dagiti mangngalap ti singil dagiti paltat. Malaksid a nasakit, naut-ot pay. Tumulang. Isu a kasta laengen ti annad dagiti mangngalap no ammoda nga addada paltat a nalakubda iti karsanda a rama. Wenno no adda… Read more »

Page 1 Page 2