Ruki, ti rinuker a tugi

IDI UN-UNANA A PANAWEN, adda napintas a minuyongan iti Amianan a Luzon. Kukua daytoy ni Lakay Perdi. Nagaget ti lakay. Iti amianan a paset ti minuyongan, adda dita da Tabungaw, Kabatiti, Paria, Samsamping ken Utong.… Read more »

Ni Biding

NATALNA ti aglawlaw a nariingan ni Biding. Nagtaltalangkiaw; pangwatwatna iti tengngedna. Naipatit iti sanga ti atiddog ken natirad a sippitna. Ngem nairuamen. No apay a dina latta makarkulo no maminsan ti panagtaltaliawna. Kinapudnona, ti atiddog… Read more »

Ti singil dagiti paltat

PAGBUTBUTNGAN dagiti mangngalap ti singil dagiti paltat. Malaksid a nasakit, naut-ot pay. Tumulang. Isu a kasta laengen ti annad dagiti mangngalap no ammoda nga addada paltat a nalakubda iti karsanda a rama. Wenno no adda… Read more »

Page 1 Page 2