Ni Manong Amming (Maudi a paset)

KADAGITI simmaruno nga aldaw, kanayon latta a makitkitak ni Manong Amming nga agkarkargador iti plasa. Nupay kasta, saanna latta met a maliwayan ti makiminatay no adda pimmusay a madamagna. Kaskasdi a dina tinallikudan ti itutulongna… Read more »