Tugot (Maikadua a paset)

Tugot (Maikadua a paset)

DAYTA a rabii, naangay ti naisangsangayan a ragragsak. Nakali dagiti nasanger a basi a kinalupkopanen ti ramut ti kawayan iti kaundayna iti uneg iti daga. Naisagana dagiti lames kas koma ti sungayan, talakitok ken buslogan.… Read more »

Sarming (Maikadua a paset)

Sarming (Maikadua a paset)

LUNES. Sinapak ti simrek nupay alas nuebe ti klasek. Deadline ngamin ti project dagiti ubbing. Isu laengen ti kurang iti recordko. Naalakon ti percentage dagiti quizzes, recitation, attendance, assignment, experiment ken periodical examda. Awan unit… Read more »

Tugot (Umuna a paset)

Tugot (Umuna a paset)

DAYTOY gayam ti daga ti puonmo, Emmanuel Gacula: daytoy ti nakunak idi makitak iti umuna a gundaway ti lugarko a Tamurong. Addaak iti igid iti baybay, ket insigida nga inarakupnak ti agkabanuag nga angin, a… Read more »

Sarming (Umuna a paset)

Sarming (Umuna a paset)

AGMERMERIENDAAK iti kantina ti Northern Quezon High School a pagpapart-timeak kadayta nga agsapa ti Martes idi paayabannak ti prinsipal. Kalkalpasko la unay a nagpa-final exam iti IV Peace. Dinarasko nga inibus ti pansit ken mineral… Read more »