LITTLE CHRISTMAS TREE

Ā Naragsak ni Monique Torina a nagpaala iti retrato kalpasan a naiwakasna nga inarkosan ti pagattao a Christmas tree a naipatakder iti salas ti balayda iti rumimatrimat a nadumaduma ti marisda a bumbilia, babassit a kampana, bitin nga anghel ken natampokan iti bituen ti tuktokna. (Rinetrato ti Tawid News)