Livelihood project, pagnaaranen ti Suksukit RIC

STO. DOMINGO, Ilocos Sur – Pagnaaranen ti Barangay Suksukit RIC ti livelihood project a nagbuligan nga impaayan ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office ken ti lokal a gobierno ditoy.

Kanaig daytoy, itay nabiit, inyawat ti BFAR kadagiti opisial daytoy a barangay dagiti ramit a pakaibilangan dagiti plastic trays, palanggana, pagkiluan ken nadumaduma a kutsilio nga aramatenda para iti proyektoda iti livelihood a bangus deboning and smoking.

Kinuna ni Municipal Agricultural Officer Mamerto Tacbas nga adda pay naited a  5-horse power a motor engine nga aramaten dagiti lumugar nga agpatrolia iti igid ti kabaybayan ti nasao a barangay babaen met laeng ti Gender Development Assisted Project ti BFAR.

Segun ken ni Tacbas, innemen a tawen ti nasao a proyekto ket aggapu dagiti ma-deboned a bangus kadagiti fish cages iti barangay, Nanerman ken Calay-ab ket mailaklakoda iti Sto. Domingo public market, kabangibang nga il-ili ken iti pay Manila.#