BANNER NEWS: ‘Longest bridge’, naluktan met laengen

 

CERVANTES, Ilocos Sur -Kamaudiananna, kalpasan ti tallopulo ket innem a tawen ken innem a presidente ti Pilipinas, nagsilpon ti Cervantes, Ilocos Sur ken Mountain Province. Daytoy ket kalpasan a nainaguraran ti Aluling Bridge idi Abril 11 daytoy a tawen.

Nabirngasan iti probinsia a kas “Longest Bridge” gapu ta nagpaut iti nasurok a tallo a dekada sakbay ti  pannakairingpasna, nakaragragsak dagiti lumugar a nangimatang iti pannakailukatna idi Abril 11 babaen ti panangidaulo ni Governor Luis “Chavit” Singson ken panangbayabay dagiti dadduma pay nga opisial a pakaibilangan da dati a Deputy House Speaker Eric Singson, Vice Governor Deogracias Victor Savellano, Congressman Ryan Singson, Congressman Eric Owen Singson, pannakabagi ti Department of Public Works and Highways, kontratista ken dadduma pay nga opisial ti probinsia ken daytoy nga ili.

“Appo nga amma ken innami a nagkuna nga amangan no saanyon a masaksian ti pannakaileppas daytoy a rangtay, adtoyen ti arapaaptayo a rangtay. Agyamantayo kadagiti amin a timmulong iti pannakairingpas daytoy,” kinuna ni Mayor Benjamin Maggay bayat ti inagurasion a naangay iti mismo a sirok ti rangtay.

Karaman kadagiti dimngeg iti panagbitla ni Maggay dagiti nataenganen a lumugar nga idi kanikatallupulo ket tallo a tawen  a narugian ti pannakaipatakder ti rangtay ket agkabannuagda pay laeng.

Kas mabasa iti inbitasion para iti nasao a rangtay, narugian daytoy idi 1977.

Kinuna met ni Gov. Singson nga iti pannakaileppasen ti Aluling Bridge, dakkel ti maaramidan daytoy iti panagsantak ti komersio iti ili a Cervantes gapu ta nadardarasen a maibiahe dagiti produkto nga aggapu kadagiti ili ti Mountain Province.

Sigud a kabisera ti sub-province ti Amburayan ti ili a Cervantes ket ditoy ti pagdudupudopan dagiti komersiante ken turista. Aganay laeng a dua nga oras manipud ditoy sa madanon ti ili ti Sagada a daydaywen dagiti turista gapu kadagiti nangayed a kuebana ken hanging coffins.

Kabayatanna, karaman met a nailukat iti daytoy nga aldaw ti Catcateng Bridge a mamagsilpo iti Cervantes ken ti ili a Quirino kasta metten ti napabaro a pasdek ti Bessang Pass Memorial Hospital. (Mancielito S. Tacadena)