LONGGANISA FESTIVAL

Talaga a sinaganaan ken ginastuan dagiti partisipante daytoy Longganisa Streetdancing competition kas makita kadagiti inaruatda a costume idinto a makaay-ayo ti isem ken naglap-it ti lung-ay dagitoy sabali nakisalip a grupo bayat ti panagsalada iti sanguanan ti Vigan City hall. Tinawen nga ang-angayen ti Vigan City government ti Longganisa Streetdancing Competition kas tampok ti selebrasion ti panagsubli ti Vigan a maysa a siudad idi Enero 22, 2001.