Lotto outlet, maluktan

VIGAN CITY – Uray saanton a mapan iti Bantay agpusta dagiti apisionado iti lotto agsipud ta addanton paglakuan iti tiket para daytoy numbers game ditoy siudad.

Inaprobaran itay nabiit ti sangguniang panlungsod ditoy ti maysa a resolusion para iti pannakaipasdek ti lotto outlet ditoy siudad kalpasan a mapapati nga awan ti kimmontra manipud iti Simbaan ken religious sector.

Iti napalabas, saan a naipalubos ti panaglukat ti lotto outlet iti siudad gapu iti ikokontra ti Simbaan Katoliko ditoy.

Kangrunaan a rason ti ikokontra ti Simbaan iti sugal kas iti lotto gapu ta pagbalinen daytoy dagiti umili nga agdepende iti sugal iti panagdur-as iti biagda.#