LPB, pagkakammayetenna dagiti Rehion babaen ti basketbol

Taguig City – Ti panagkaykaysa dagiti agduduma a rehion ti kangrunaan a gagem ti kabubuangay a Liga ng Pilipinas Basketbol.

“Adu a basketbolista ken reperi ti maikkan iti trabaho babaen itoy baro a liga ket mangnamnamatayo nga iti masanguanan, aggapunto iti LPB dagiti mangirepresentar iti pagilian a makisalip iti internasional a liga,” kinuna ni ni Noli Eala, mangidadaulo iti liga.

Kinuna ni Eala a babaen ti LBP, maipakita nga adu a nalalaing nga umaayam iti basketbol ti adda kadagiti probinsia a saan ketdi nga iti laeng Metro Manila ti ayanda.

Naragsakan ni Eala iti kaadda ti team ti Ilocos Sur a lugar dagiti nagannakna (i-San Esteban).

“Napintas  unay ta maipakita dagiti kaprobinsiaantayo ti talentoda iti basketball,” innayonna.

Sinigurado pay ti commissioner a saanto a maitulad ti LPB kadagiti immun-unan a paliga a no kasano kadarasda a limtuad, isu met la ti kapartakda a napukaw.

“Naleksionantayon iti adu a biddut iti napalabas isu a liklikantayon a maulit pay dagitoy,” kinuna ti commissioner.

Kinuna ni Eala a kangrunaan a nangdadael kadagiti immun-una a liga ti kadakkel ti salary cap, isu nga imbabati LBP ti sueldo dagiti umaayam  idinto nga innayonna a naipasdek  dagiti istraktura tapno maiyadayo ti LPB iti politika.

Kabayatanna, impakita dagiti umaayam ti Ilocos Sur Snipers ti puersada kalpasan a ginaburanda ti Team Quezon babaen ti puntos a 67-56 iti opening game ti LBP kalpasan ti pannakailunsadna iti C.P. Memorial Hall iti Taguig City itay Mayo 25.

Saan a napasardeng ti Team Quezon dagiti gunners ti Snipers a da Biboy Simon ken Rolly Basilides a nangdominar iti “beyond the arc” iti third quarter idinto a kontrolado met da Christian Cabatu ken Randy Lopez ti “inside the paint” a nangparigat kadagiti “big men” ti Quezon.

Nupay kasta, kinuna da  Gob. DV Savellano ken coach Jun Dajose a saanda a kontento iti impakita dagiti players. Kinunada a kasapulan pay ti ad-adu a praktis tapno masigurado ti pigsada iti panagrugi ti tournament proper inton Hunio 11 a maangay iti Sto. Domingo People’s Coliseum  homecourt ti nasao a team.

Kinuna ni Dajose a kurang pay laeng ti panag-“gel” dagiti players isu a kasapulan ti ad-adu nga adjustments ken ensayo kas panagsagana iti umuna nga ay-ayamda.

Maipabuya iti NBN Channel 4 dagiti ay-ayam ti LPB. (Mancielito S. Tacadena/NBN Vigan)