Lugan, nasaneb, kuarta, selpon, kinasakas dagiti mannanakaw

CERVANTES, Ilocos Sur – Kuarta ken selpon ti kinasakas dagiti armado a tattao a nangsaneb iti lugan ti maysa a korporasion idi sardam ti Disiembre 9 ditoy nga ili.

Iti report a dimmanon iti police station ditoy, sinaneb dagiti armado a lallaki ti Isuzu Canter Elf a kukua ti Drill Corporation ket intarayda ti wallet a naglaon iti P160,000.00 ken dua a selpon dagiti biktima.

Segun ken ni Abdon Fernandez Songyo, 51, naasawaan, ken residente iti Mankayan, Benguet agdaldaliasat nga agturong iti Quirino ti luganda a minaneho ni Emilio Realce y Saguilaon, 62, naasawaan, ken residente iti Patiakan, Quirino, Ilocos Sur, nga agkakadua idi binangenan dagiti tallo a lallaki a nakaarmas iti M16 ken nakaruat iti bonete ti dalanda sada indeklara ti hold-ap.

Kinasakas dagiti di nabigbig a suspek ti wallet a naglaon iti P160,000.00  ken dua a selpon sada naglibas a nagtataray nga agturong iti kapagayan.

Nagpaut laeng ti hold-ap iti nakurang a 10 minutos, segun kadagiti biktima.

Nangisayangkat dagiti polis nga indauluan ni PI Manuel dela Cruz Garcia iti hot operation ngem saandan a nakamatan dagiti suspek.

Kabayatanna, pinanggep dagiti mannanakaw a serken ti treasurer’s office ditoy nga ili ngem nasukalan dagtoy ket natiliw ti maysa kadagiti suspek.

Nainaganan ti natiliw a ni Mark (parbo a nagan agsipud ta menor de edad), 14, ken residente iti Barangay Rosario, ditoy met laeng nga ili.

Nabigbig met ti kaduana a ni Esikel Dacanay, taga-Mankayan, Benguet ket birbiroken ita dagiti polis.

Napasamak ti panagpanggep a mangtakaw iti nasao nga opisina idi agarup alas 11:11 ti rabii ti Disiembre 9.

Iti inisial a panagimbestiga dagiti polis, nakastrek dagiti suspek iti opisina ti municipal registrar nga agturong iti opisina ti tesorero babaen ti panangragadida iti tawa ti immuna nga opisina babaen ti hack saw.

Nupay kasta, awan ti natakaw kadagitoy nga opisina.

Saan a narekobre ti hack saw agsipud ta inkuyog ni Dacanay iti panaglibasna.#