Maika-9 Kongreso ti STOP-Ex, maangay

CANDON CITY – Nakasaganan ti amin a sistema para iti pannakaangay ti maika-9 a Kongreso ti Solidarity of Peasants Against Exploitation (STOP Exploitation) inton Oktubre 24 ditoy siudad, daytoy ti impakaammo ti maysa nga opisial daytoy nga organisasion itay nabiit.

Kinuna ni ti Zaldy Alfiler, Sekretario-Heneral ti STOP Exploitation a manamnama a dumar-ay iti nasao a Kongreso ti agarup 80 a delegado manipud kadagiti nadumaduma a tsapter ti organisasion iti tallo a probinsia a mangibagi ti nasurok 7,000 a kameng. Naimbitaran pay a tumabuno dagiti mangsupsuportar iti organisasion nga aggapu iti sabali a sektor.

Panggep ti Kongreso a patibkeren ken palawaen ti organisasion tapno nabilbileg dagiti mannalon a mangsango kadagiti karit ti agdama a panawen – ti agtaltalinaed a kinaawan ti pudpudno a reporma iti agrario ken ti rumangranggas nga estado a mangituntunda ti kumarkaro a pannakalabsing ti pangtao a karbengan,” kinuna ni Antonino Pugyao, chairman ti STOP Exploitation.

Kinuna ni Pugyao a saan a pimmudno ti kari ni Presidente Duterte a panagbalballiw gapu ta nagtalinaed ti mananggundaway a sistema ti kagimongan ken rinibun nga umili ti napapatay gapu iti tallo a gubat nga isaysayangkat ti rehimen.

Kas iti napalabas a kongreso, maadal ken maamiris iti taripnong ti agdama a kasasaad ti pagilian ken ti rehion tapno maputar ti pakabuklan a programa ti aktibidad iti sumaruno a dua a tawen. Kasta met nga ikumpluntarto ti organisasion ti konstitusionna iti direksion a turongenna. (Manipud iti padamag ti STOP-Ex)