Mailako a Christmas lights, masiputan

NARVACAN, Ilocos Sur – Imbilin ti mayor ti nainget a panangmonitor ti market supervisor ti panaglako iti Christmas lights iti tiendaan publiko ditoy.

Imbilin ni Mayor Zuriel Zaragoza daytoy kalpasan a dimmanon iti opisinana ti kaadda dagiti mailaklako a nababa ti klasena a Christmas lights iti public market.

Kinuna ni Market Supervisor Cachola nga iti naminsan a panagpasiar dagiti pannakabagi ti Department of Trade and Industry, naduktalanda nga adda dagiti mailaklako iti tiendaan a nalaka a Christmas lights a mapapati nga imitasion.

Impakdaar ti DTI ti saan nga igagatang dagiti umili kadagiti Christmas lights a nalaka ken peke agsipud ta posible a dagitoy ti pagtaudan ti uram.#