Maiparit agsigarilio iti GSGH

VIGAN CITY – Maipariten ti agsigarilio iti corridor, iti kuarto ken iti aglawlaw ti Gabriela Silang General Hospital.

Segun iti maysa a doktor, maipawilen dagiti agbantay iti masakit ken amin nga empleado a pakairamanan dagiti doktor nga agsigarilio iti pasilio, kuarto ken iti asideg nga aglawlaw ti ospital.

Mapakatan iti dusa a community service dagiti aglabsing iti nasao a paglintegan.

Maysa a nasional a paglintegan daytoy nga inadaptar ti nasao nga ospital para iti pannakasalaknib ti salun-at dagiti maiserrek a pasiente  ditoy.#