Maipasdek a twin bridge, saan laeng a pangturismo, manglapped pay iti pannakalayus ti Vigan: Mayor Eva

VIGAN CITY – Kinuna ni Vigan City Mayor Eva Marie Singson-Medina a malaksid a makaawis iti turista ti maipasdek a twin bridge iti Govantes dike, makatulong pay a manglapped iti pannakalayus dagiti barangay ditoy siudad.

“No mapupok ti danum (ditoy), ken mabekkel iti yan ti dike, daydiay ti rason a malayus dagiti barangay iti daya,” kinuna ni Medina idinto nga innayonna a kasapulan a marangtayan dagiti dike tapno nadaras nga agtaray ti danum.

Kinuna ni Medina a bassit unay ti culvert iti nagtengnga a Govantes dike ket saan a nasayud ti panagayus ti danum no panawen ti matutudo wenno agdinakkel ti karayan Mestizo a makagapu iti pannakalayus dagiti eastern barangays ti siudad.

Nakaprograman iti Department of Public Works and Highways a maipasdek dagiti rangtay iti agsumbangir a kalsada iti nakintengnga a dike.

Segun ken ni Mayor Medina, ni dati a Mayor Ferdinand Medina ti nangiproponer idi agdama nga ama ti siudad a maipasdek ti singin a rangtay iti Govantes dike.

Kinuna ni Medina a dakkel a banag in terms of tourism ken pannakalapped ti pannakalayus dagiti eastern barangays ti pannakaipasdek iti twin bridge iti agsumbangir a kalsada iti Govantes dike.

Kinuna ti mayora a no marangtayan ti Govantes dike dumanonton dagiti bangka iti likudan ti Archbishop’s Palace kas paset ti river cruise.

Iti agdama, agrubbuat ti bangka iti Barangay Beddeng Laud nga agpaabagatan agingga iti pagbeddengan ti Barangay Tamag sa agsubli agingga iti Barangay Amianance santo agsubli manen iti nagrubbuatanna.

Maysa a prioridad a programa ti agdama nga administrasion ti pannakakali ti Mestizo river tapno mabiag ti danum ken maikkan iti nayon a pamastrekan dagiti mangngalap.

Nairubbuat idi kanikadua a tawen ti river cruise a maysa pay a pangawis kadagiti turista nga umay agpallailang ditoy siudad.

Maysa nga isla idi ti siudad ti Vigan a sumangsangladan dagiti negosiante nga Intsik nga agimaro kadagiti tagilakoda kas sukat dagiti produkto daytoy a lugar a maawagan idi iti Villa Fernandina.#