Maiwaras a fingerlings, bimmassit

BANTAY, Ilocos Sur – Saan a nabuslon dagiti fingerlings a maiwaras kadagiti adda pamupokanna iti lames, segun iti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ditoy.

Naammuan a kimmirang dagiti fingerlings nga iwaras ti BFAR maigapu iti pannakabulos dagiti taraken a fingerlings maigapu iti idadalapus ti Bagyo Pepeng ken panagtudtudona iti napigsa.

Nupay kasta, mangnamnama ti BFAR nga addanto met laeng umdas a fingerlings nga iwarasda iti mabiit.

Adda programa ti gobierno probinsial ditoy a mapuruakan iti fingerlings dagiti karayan iti probinsia.#