Makaitudo agar-aramid bungbong, maikkan gunggona

BANTAY, Ilocos Sur – Mabaliwan ti wagas a pananglapped iti panagraira iti illegal a panagkalap.

Iti pannakidialogo ni Gob. Deogracias Victor Savellano kadagiti municipal ken city  agriculturists  ti probinsia bayat ti maika-44 a selebrasion ti Linggo ng Pangangalaga sa ating Isda at Yamang Dagat, kinunana nga adu  unayen dagiti motorized banca  a naited ti provincial government ngem kaskasdi a bassit ti matiliw ken madusa gapu iti kinakurang ti implementasion.

"Tiliwentayo itan dagiti aglabsing ditoy takdang sakbay a mausarda dagiti dinamita" kinuna ti gobernador.

 Ikkan ti probinsia iti  P5,000  kas gunggona ti asinoman a makaibaga iti  kinasiasino dagiti agar-aramid iti dinamita  tapno maay-ayoda nga agbalin a whistle blower.

Kanaig iti daytoy, sangagasut ket duapulo a kameng ti Citizens Involvement Service Inc. (CIS) ti madeputize kas fish wardens sakbay nga aggibus ti tawen para iti pannakatagiben ti kabaybayan ti probinsia.

Segun ken ni Rogelio Ragunjan manipud iti opisina ti provincial agriculturist, dagitoyto ti mangbantay kadagiti 110 a coastal barangays iti Ilocos Sur aglalo iti umuna a distrito a pagrairaan ti illegal a panagkalap  partikular ti panagbungbong.

Inwaragawag pay ni Ragunjan nga addanto maangay a seminar para kadagiti mapili a fish wardens  manipud maikadua agingga iti maikapat a lawas ti Nobiembre.

Kabayatanna, gapu iti nakadanon a damag  iti gobernador  a saan nga agpapada ti  honorarium a maaw-awat dagiti  Federated Aquatic Resource Management  Council (FARMC) ti tunggal ili, insingasingna kadagiti agriculturists nga agaramidda iti resolusion tapno ma-standardize ti aw-awaten dagitoy. Makaammonto  metten dagiti mayor no nayonanda ti mapagnunumuan a minimum, segun iti gobernador.

Iti agdama, P5,000 ti aw-awaten ti FARMC ti siudad ti Candon; P1,500 ti Cabugao; P500 ti Sinait idinto  a sumagmamanon a tawen nga awan a pulos ti aw-awaten ti FARMC ti Narvacan kas inreport ti  agriculturist ti ili bayat ti nasao a meeting.