Malpas ti proyekto a BPIP inton 2008

STO. DOMINGO, Ilocos Sur – Saan nga inikkatan ti nasional a gobierno ti pundo ti Banaoang Pump Irrigation Project no di ket ninayonanna pay, segun iti diputado iti umuna a distrito ditoy probinsia.

“Diay ibagbagada a maikkatan ti pundo ti Banaoang Pump Irrigation Project, saan nga agpayso,” inlawlawag ni Dip. Salacnib Baterina iti sanguanan dagiti kameng ti media idinto nga impalgakna a ninayonan pay ni Pres. Macapagal-Arroyo ti pundo ti BPIP iti P200 milion.

Kinuna ni Baterina a nagsaritada ken ni Pres. Arroyo mainaig iti naibagbaga a maikkatan ti pundo ti BPIP ngem impasingked ti Presidente nga awan ti naikkat ket ninayonanna pay ketdi iti P200 milion ti pundo daytoy agsipud iti panagpangato ti balor ti pisos maikontra iti doliar.

Innayon ni Baterina a dinamag pay ti Presidente no ania ti proposal ti diputado iti pakaipanan ti nasao a pundo ket insingasingna a mabusbos para iti repumping irrigation system tapno mairaman a mapasayakan ti kanayonan a 1,700 ektaria a kataltalonan a saan a masagpat a pasayakan ti maipaspasdek a Banaoang Irrigation Pump Project.

Kinuna ni Baterina nga iti 1.4 kilometro a tunnel nga abutan dagiti kontratista, nakaabutdan ti 1.1 kilometro ket 300 metro laengen ti maabutan tapno agsabaten ti inlet ken outlet. Mapattapatta nga iti umuna a lawas ti Disiembre, makaruarton dagiti agab-abut iti tunnel.

Naammuan iti diputado nga immabuten iti P800 milion ti nagastos iti proyekto a manamnama a mangpasayak iti aganay a 6,500 ektaria a kataltalonan iti umuna a distrito ti probinsia a pakairamanan ti Bantay, San Vicente, Sta. Catalina, San Ildefonso, Sto. Domingo ken Magsingal.

Inlawlawag ni Baterina a maysa a loan ti gobierno ti BPIP a naala iti gobierno ti Mainland China ket naggapu iti daytoy met laeng a pagilian dagiti kontratista iti proyekto.

“Dagiti Chinese ti kalalaingan nga agaramid dagiti kasta nga irigasion, isuda ti paggapuan iti teknolohia,” kinuna ni Baterina.

Nadakamatna nga adda met inrugi ni Dip. Eric Singson a proyekto a kaarngi ti BPIP, nga abutanda met laeng ti bantay a pagalaanda iti danum iti Banaoang river a mangpasayak kadagiti kataltalonan dagiti sumagmamano nga ili iti maikadua a distrito ti probinsia.

Inyunay-unay ni Baterina a no malpas ti dua a sistema ti irigasion, 30 porsiento laeng ti maikkat iti danum iti Banaoang.

“Saan nga agkiddit (danum iti Banaoang river) ta diay 30% mapan met laeng iti baybay… useless met laeng,” kinuna ni Baterina.