Manedier a nagtakaw iti naglakuan iti gasolina, napakawan

TAGUDIN, Ilocos Sur – Nagasat daytoy a manedier ta pinakawan ti paggasolinaan a tinakawanna ket saanen a mapilaan pay iti kaso.

Personal a nagparang iti police station ni Norman Pascual Ferrer, 25, awanan asawa, agdama a branch manager ti Centrum Gasoline Station a masarakan iti Barangay Lacong, Tagudin, a saanen nga interesado ti management a mangipila iti kaso a panagtakaw maikontra ken ni Mark Jerick Fernandez y Batecan, naasawaan, ken residente iti No. 50 Ramos Street, Lingayen, Pangasinan.

Mapapati a tinakaw ni Fernandez ti inaldaw a naglakuan ti gasoline station nga agdagup iti P180,479.00.

Saan a nadakamat iti report no insubli ni Fernandez ti tinakawna. Ngem kinuna ni Pascual a saandan a kasuan ni Fernandez gapu iti humanitarian reason.#