Mangngalap, naalaw bayat panagpatawna iti baybay, 5 kakaduana, mapapati a nalmes

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Innemda amin a mangngalap a taga-Infanta, Pangasinan a timmapog iti baybay idi malem ti Septiembre 14 ngem nasalaw ida ti dua a bagyo a puon ti mapapati a nakapursingan ti biag ti lima kadakuada.

Daytoy ti insalaysay ni Florante Roque y Curom, 35, naasawaan, mangngalap, ken residente iti Barangay Banug, Infanta, Pangasinan, kalpasan a naalaw dagiti mangngalap a taga-Puro, Magsingal idi agarup 10:00 ti bigat ti Septiembre 24.

Ni Roque ti nabatbati iti grupo a timmapog iti baybay sadiay Infanta, Pangasinan idi malem ti Septiembre 14.
Nasalaw dagiti mangngalap a taga-Puro ni Roque nga agpatpataw iti kabaybayan a nagpaay laeng a salbabidana dagiti nadadael a paset ti Fate Nathaniel a bangkada ket intarayda iti Magsingal District Hospital para iti pannakaamiris ti kasasaadna sada impakaammo iti kapolisan ti insidente.

Nupay nagsagrap iti pannakabisin ken waw iti sumagmamano nga aldaw a pannakaiyanudna iti kabaybayan, naammuan a natalged ti kasasaad ni Roque.

Segun ken ni Roque, dida ninamnama a kasta ti sagrapenda nga agkakadua idi timmapogda nga agkalap iti kabaybayan idi agarup 3:00 ti malem ti Septiembre 14.

Ngem kinuna ni Roque a kalpasan ti tallo nga aldaw a panagkalapda, insangbay ni Bagyo Luis ti napigsa nga angin idinto a dimmawel ti baybay a puon ti nakadadaelan ti bangkada.

Kinuna ni Roque a nabaelanda pay ti nagpataw ngem iti iduduprak ni Bagyo Mario a nangikuyog iti napigsa nga angin ken bayakabak, narakrak ti bangkada ket nasinasinadan nga agkakadua.

Saanen a nakita pay ni Roque dagiti kakaduana a mapapati a naarinebneb gapu iti kinadawel ti baybay ken rungsot ti panawen.

Kimpet ti biktima iti nadadael a paset ti bangkada ket daytoy ti nagpatawanna agingga a naiyanud iti kabaybayan a sakup ti Barangay Puro a nakasalawan kenkuana dagiti mangngalap a residente iti nadakamat a barangay.#