Mangngalap, naalaw iti taaw

CURRIMAO, Ilocos Norte – Naalaw ti mapukpukaw a mangngalap iti  kabaybayan a sakup ti Barangay Calayab, Laoag.

Inalaw ti search and rescue squadron ti Philippine Air Force ni Rudy Tolentino, residente ti Barangay La Paz, Laoag City iti kabaybayan a paset ti Barangay Calayab.

Mapapati nga impadas nga impataaw ni Tolentino ti kagatgatangna a motor ti bangka ken iket ngem naitawtaw iti taaw gapu iti napigsa a dalluyon a ginubuay ti panagtudona iti napigsa.#