Mangngalap, nabanniitan

NARVACAN, Ilocos Sur.  Imbes nga ikan ti banniitanna, ti saka ti kaduana ti linawinan ti maysa a mangalap ditoy.

Nabigbig ti biktima a ni Erwin Aquino, residente iti Quinarayan idinto a nainaganan ti suspetsa a  ni Alejo Blanco, residente iti Camarao iti daytoy met laeng nga ili.

Iti pulong ti biktima iti polis, kinunana a napan nagbanniit iti kabaybayan  ti Santa idi malabsanna ti suspetsa nga agbanbanniit met.

Mapapati nga inggagara ti suspek a binanniitan ti saka ti biktima a puon ti nakasugatan ti naud-udi.

Kinuna pay ti biktima a tinutokan ti suspek iti kutsilio.

Naitaray ti biktima iti ospital para iti pannakaagasna.