Mangngalap, nakimat

SANTIAGO, Ilocos Sur – Nakimat ti maysa a lalaki bayat ti panagkalapna itay lawasna iti kabaybayan a sakup daytoy nga ili.

Iti pakpakauna nga inbestigasion ti polis, timmapog iti baybay ni Benjamin Gagarin, 31, mangngalap, residente iti Butol, ditoy nga ili agraman sumagmamano a kalugaranna ngem gapu ta naallon, naggawid dagiti kakaduana.

Nagbalaw dagiti kalugaran ti biktima idi saanda a mapasangpet daytoy. Nasarakanda ti biktima a maysan a bangkay iti kabaybayan.

Suspetsa dagiti kalugaran ti biktima a nakimat daytoy bayat ti panagkalapna iti kabaybayan.#