Mangngalap, nalmes

SANTA, Ilocos Sur – Nalmes ni Theoderico Gasatan y Bautista, 41, awanan asawa, ken residente iti Barangay Rancho, ditoy nga ili idi 1:00 ti malem Enero 12.

Segun iti inbestigasion simmurot ni Gasatan kadagiti kaduana a mangngalap tapno agala iti ipon idiay karayan iti Brgy Calungboyan; ngem iti panagawidda, simro ti sakitna a kissiw. Gapu ta iti ungto ti balsa ti nagtugawannaĀ  natinnag ket nayanod daytoy iti karayan.

Idi maawatmi daytoy a report, saan pay a nasarakan ti bangkay ni Gasatan ket birbiroken pay laeng ti nagtipon a kameng ti MDRRMC, RHU-Santa ken Coast Guard a nakabase iti Narvacan, Ilocos Sur.