Mangngalap, nalmes bayat panagkalapda

STA. LUCIA, Ilocos Sur – Mangngalap daytoy biktima ngem nalmes bayat ti panagkalapda iti karayan ti Sitio Nangunugan, Barangay Namatican, ditoy nga ili idi rabii ti Septiembre 12.

Ngem kinuna ni Jaime Quilop, Jr., anak ti biktima a ni Jaime Quilop, Sr., a nakainum ti amana ket nupay linapdanna a napan agkalap, saan a nangipangag daytoy.

Segun dagiti kakadua ti biktima, nagbalawda laengen idi saan a limmung-aw ti biktima.

Intaray dagiti nagresponde a kameng ti MDRRMC ni Quilop, Sr. iti Sta. Lucia District Hospital ngem indeklara ti doktor nga awanen ti biagna.#