Mangngalap, nalmes

SANTIAGO, Ilocos Sur – Nalmes ti maysa a mangngalap bayat ti panagpanana iti kabaybayan a sakup ti Barangay Butol ditoy nga ili itay nabiit.

Kas maibatay iti police blotter, napan nagpana da Jerry Etrata, 39, residente ti nadakamat a barangay ken dagiti dua a kabsatna, da Melvin ken Jundy iti kabaybayan ket nakita laengen dagiti naud-udi a nalmes ni Jerry.

Impaigid da Melvin ken Jundy ni Jerry tapno salbarenda ti biag daytoy ngem saanen a nakarekobre ti biktima.#