Mangngalap, natiliw gapu iti illegal a panagkalap

SAN JUAN, Ilocos Sur – Maysa a mannalon ti natiliw dagiti polis bayat ti panagkalapna babaen ti illegal a wagas iti kabaybayan a paset ti Barangay Surngit ditoy nga ili idi agsapa ti Mayo 5.

Natiliw ni Roderick Viloria y Talopza, 30, naasawaan, ken residente iti Barangay Saoang, ditoy met laeng nga ili gapu iti panagkalapna babaen ti panagaramatna iti compressor.

Kinumpiska dagiti polis ti compressor agraman ti banka ti suspek.

Panaglabsing iti Provincial Ordinance No. 1, Article IV, Section 1 and 2 ti panagaramat ti compressor iti panagkalap iti probinsia ti Ilocos Sur.#