Mangngalap, natiliw gapu iti illegal a panagkalap

CABUGAO, Ilocos Sur – Tiniliw dagiti polis ti maysa a mangngalap a nagisayangkat iti illegal a panagkalap iti kabaybayan ti Barangay Sabang ditoy nga ili idi bigat ti Marso 5.

Nagresponde dagiti polis nga indauluan ni Police Chief Inspector William Nerona kalpasan a nakaawatda iti tawag ti telepono manipud iti maysa a residente nga adda agkalkalap babaen ti sodium cyanide iti kabaybayan ti nadakamat a barangay.

Idi makadanon dagiti polis, nakitada ti suspek a nabigbig a maysa a Victor Villegas y Salarzon, 40, naasawaan ken residente iti Barangay Salomague iti igid ti baybay  iti abagatanen a paset ti nasao a barangay.

Aglibas koma ti suspek ngem kinamat dagiti polis agingga ti naipiskotda.

Naipan ti suspek iti police station agraman dagiti nadumduma ti klasena nga ikan a pakaibilangan ti bagsang, balat, maratangtang ken sodium cyanide a mapapati nga inaramatna a pinangsabidong kadagiti ikan a nakalapna.#