Tawid News Magazine

Mangrove plantation, maipasdek

VIGAN CITY – Suportado ti gobierno probinsial ti pannakamula iti mangrove dagiti coastal barangays ditoy probinsia.

Kanaig daytoy, inaprobaranen ti gobierno probinsial ti maysa a resolusion para iti pannakaipasdek ti mangrove plantation iti Barangay Solot-Solot, San Juan, Ilocos Sur.

Iti resolusion nga inaramid ni Bokal Robert Tudayan, nailanad ti panangsuporta ti gobierno probinsial iti programa ti Bureau of Fisheries and Aquatic Resources a mapamulaan iti mangrove dagiti coastal barangays iti probinsia ket kiniddawna ti pannakapondo daytoy a gannuat.

Kinuna ni Tudayan a dakkel ti maitulong dagiti mangrove iti pannakalapped ti panaglayus kadagitoy a lugar.#

Exit mobile version