Mannalon, binagsol ti kabsatna

BURGOS, Ilocos Sur – Ti panagsubangda nga agkabsat ti nagramutan ti panangbagsol ti maysa a mannalon iti manongna idi rabii ti Marso 30.

Binagsol ni Jimmy Arreola y Datu, 42, baro, residente iti Barangay Taliao, ditoy nga ili ti kabsatna a ni Tornicio Arreola y Datu, 47, naasawaan, mannalon bayat ti panagririda iti uneg ti pagtaenganda iti Barangay Taliao ditoy nga ili idi agarup alas 9:15 ti rabii ti Marso 29.

Segun iti report, kaaw-awid dagiti dua manipud iti talon idi mapapati a napagsawan ti suspek iti dakes  ni Tornicio  a puon ti nangsangatan ti biktima iti kabsatna a nagtungpal iti nabara a panagsubangda ken panangbagsol ti suspek iti manongna.

Naitaray ni Tornicio iti ospital idinto a boluntario a simmuko ni Jimmy iti polis.

Saan a narekobre ti imuko a naaramat iti pammagsol.#