Mannalon, maikkan subsidy iti certified seeds

MAGSINGAL, Ilocos Sur – Nakasaganan ti Department of Agriculture ditoy nga agiwaras iti certified palay seeds kadagiti mannalon para iti masungad a panagtatalon.

Kinuna ni Municipal Agriculture Officer William Tomaneng nga ibaklay ti DA ti kagudua ti bayad ti certified seeds a gatangen dagiti mannalon.

Adda 1,000 ektaria a kataltalonan a maraepan iti pagay iti daytoy umuna a cropping ditoy nga ili.

Iti agdama, P1,200 ti presio ti maysa a bag ti certified seeds.#