Mannalon naiballakad a dida agmula iti second crop ti mais

CAOAYAN, Ilocos Sur – Saanen a maiballakad kadagiti mannalon ti panagmulada iti second crop ti mais iti sumagmamano a barangay ditoy┬á gapu ta saladon ti danum.

Segun iti municipal agriculture officer ditoy nga ili, saladon ti danum iti sumagmamano a barangay  a pakairamanan ti Don Alejandro, Villamar, paset ti Barangay Tamurong ken dadduma pay a barangay ket maiballakad kadagiti mannalon a saandan nga agmula iti second crop ti mais tapno di masayang ti bannog ken magastoda agsipud ta awanto met la ti maapitda.

Indagadag ketdi ti nasao nga opisial nga imbes nga agmulada, agbirok laengen dagiti mannalon iti alternatibo a pagsapulan kas iti panagkalap.#