Mannalon, nakoriente

CANDON CITY – Maysa a mannalon ti nakorienteĀ  idi Enero 29 daytoy a tawen, ditoy a siudad, iti talon bayat panangpalayasna iti mulana a mais.

Iti oras ti 9:40 ti sardam idi Enero 29 daytoy a tawen, nakaawat ti Candon CPS, Candon City, Ilocos Sur iti maysa a report a maysa a bangkay ti maysa a lalaki a babigbig a ni Joel Calindas Calindas, 46, naasawaan, mannalon ken residente iti nasao met laeng a barangay, ti nasarakan iti minaisan iti abay ti maar-aramid a by-pass road iti Brgy. Oaig-Daya, Candon City.

Iti inisial nga inbestigasion, nagpatulong ni Carol Cortado Calindas ken ni Esteban Calindas III a kayongna ta apanda biroken no sadino ti ayan ti asawana ta rabiin ket awan pay laeng daytoy. Apan nagpatulong iti polis sakbay a napan nagsawar ni Esteban ket nasarakanna ti kabsatna nga awanan puot iti minaisanna a talon.

Intaray dagiti nagresponde a polis ni Joel iti ospital ngem indeklara ti doktor a dead on arrival ket babaen ti panangsukimat ti doktor, naduktalan a nakoriente daytoy babaen dagiti electrical thermal burn iti bukot ken likod ti tengngedna. (Tawid News Team)