Mannalon, nalmes iti karayan

SUYO, Ilocos Sur – Gapu ta nakainom, mapapati a saan a nasimbeng ti pannagna daytoy biktima bayat ti panagballasiwna iti maar-aramid nga spillway ket naikaglis a bulon ti pannakatinnagna iti karayan ken pannakayagusna.

Nainaganan ti biktima a maysa a Jose Novido y Vergara, 65, naasawaan, mannalon, ken residente iti Sitio Dalisis, Barangay Cabugao, ditoy nga ili.

Segun iti report, aggawiden ti biktima a naggapu iti inuman idi agarup 3:00 ti malem ti Hulio 8, ngem bayat ti panagballasiwna iti spillway, naikaglis ket nanabsuok iti karayan ken inyagus ti napigsa a koriente ti danum.

Naitaray ti biktima iti Ilocos Sur District Hospital, Bio, Tagudin, ngem indeklarar ti doktor a nangtaming kenkuana a dead on arrival.#