Mannalon, natay, kaduana a tanod nasugatan iti panagtambang

SINAIT, Ilocos Sur – Nabigbigen dagiti suspek iti pannakapapatay ti maysa a mannalon sadiay Barangay Battog ditoy nga ili idi rabii ti Hunio 9.

Innaganan ti polis  da Meliton Ruben Rosite y Bautista, 40, naasawaan, ken maysa a Gasiosa Cortez y Felipe, 32, baro, ken residente iti Barangay Sabriana ditoy nga ili, dagiti suspek iti pannakatambang da Jeffrey Bumanglag Tangonan, 30, mannalon, baro, residente iti Barangay Battog, ken ni Albert Dinong, 39, baro, barangay tanod, ken agnaed met laeng iti nadakamat a barangay.

Segun iti polis, masaklangan iti kaso a murder ken frustrated murder dagiti dua a suspek ken maysa a John Doe gapu ta di pay ammo ti kinasiasinona.

Dead on arrival iti Corpuz Clinic and Hospital ni Tangonan gapu iti sinagrapna a grabe a sugatna iti ulona idinto a naipan iti Gabriela Silang General Hospital ni Dinong gapu kadagiti dunorna iti imana.

Kinuna ni COP Police Chief Inspector Arsenio Ramos, innaganan ni Dinong dagiti dua a suspek a nangtambang kadakuada.

Kinuna ti hepe a kitkitaenda a motibo dagiti mapapati a death threats nga ipatpatulod ti biktima babaen iti text kadagiti dati a kakaduana.

Nagtrabaho iti napalabas ti biktima iti babaen ti maysa a di nainaganan a kabagianna ngem pimmanaw kalpasan ti ipapatay ti naudi gapu iti mapapati a saan a nasayaat a panangtrato kenkuana ti balo daytoy.

Segun iti inisial nga inbestigasion dagiti nagresponde a polis, kagapgapu dagiti biktima a naginom iti maysa a tianggi iti barangayda ket daldaliasaten ti Yamaha RS a motorsiklo a minaneho ni Tangonan ti barangay road a sakup ti Barangay Battog nga agturong iti Barangay Sabriana ken Barangay Pacis idi pinarakapak ida dagiti suspek.

Nakarekobre dagiti inbestigador iti 12 a kapsula a nagtaud iti cal. 30 carbine iti nakapasamakan ti panagtambang.#