Mannurat nga Ilokano, napadayawan iti selebrasion ti Wikang Pambansa

MANILA – Aganay sangaribu a tattao manipud iti nadumaduma a paset ti pagilian a pakairamanan dagiti Ilokano, Tagalog, Bisaya, Bikolano, Maranao, Mindanao ken dadduma pay a puli ti nagtitipon iti naangay a pangrikep a programa ti Komisyon Sa Wikang Filipino kas panangselebrarna iti Buwan ng Wikang Pambansa itay Agosto 31, idiay Bayview Park Hotel, Metro Manila.

Kangrunaan a nagbalin a bisita iti programa ni Dr. Lydia Liwanag, agdama a dekana ti Kolehiyo ng Wika, Lingwistika at Literatura iti Philippine Normal University. 

Iti panagbitlana, kinuna ni Liwanag nga adda pakaidumaan dagiti pagsasao wenno lengguahe iti pagilian.

“Ang mga third sex, magsasaka, mangingisda, sugarol, bata at kung ano pang grupo o katangian ay may variation ng sariling wika.  May mga wika rin na kailangang makabago tulad ng spaghetti sa fastfood chain, technology, cellphone, text,” kinuna ni Liwanag.

Kinuna met ni Dr. Ricardo Ma. Nolasco, agdama a chairperson ti Komisyon Sa Wikang Filipino a saan a maysa laeng a dialekto no di naan-anay a lengguahe ti Ilokano, Sebwano, Kapampangan, Pangasinan, Hiligaynon, Bikol, Butuanon at Maranon.

“Ang Ilokano, Sebwano, Kapampangan, Pangasinan, Hiligaynon, Bikol, Butuanon at Maranon, kung magbabanggit ng ilan, ay hindi mga diyalekto kundi ganap na wika.  Diyalekto o wikain ang tawag sa baryasyon ng isang wika gaya ng Dumaguete-Cebuano, Davao-Cebuano, at Iligan-Cebuano.”

    Kanaig daytoy, napadayawan dagiti nangabak iti pasalip iti sarita ken daniw nga inangay ti KWP para kadagiti mannurat iti pagilian.

Iti kategoria iti panagsuratan iti sarita ken daniw iti Iloko, napadayawan da Aileen Rambaud, mangisursuro iti Pinili, Ilocos Norte, umuna a gunggona, P15,000 ken plake;  Crisostomo Ilustre, manager iti maysa nga FM radio, maikadua a gunggona, P10,000 ken plake;  ken  Danilo Antalan, announcer iti radio ken writer iti Tawid News Magasin, maikatlo a gunggona, P8,000 ken plake. Pammadayaw a gunggona (sag-P2,000 ken sertipiko) ti nagun-od  da Noli Dumlao, Reynaldo Duque ken Jovito Amorin.

Iti daniw, inyalat ni Dr. Aurelio Agcaoili ti University of Hawaii ti umuna a gunggona (P15,000 ken plake); maikadua a gunggona ni Daniel Nisperos ti Ilocos Norte (P10,000 ken plake); ken maikatlo a gunggona ni Prodie Gar Padios (P8,000 ken plake). Nagun-od da Fernando Sanchez, Ben Pacris ken Jhomar Alvarez ti pammadayaw a gunggona (P2,000 ken sertipiko)

Ti tema daytoy makabulan a selebrasion: “Maraming Wika, Matatag Na Bansa”.#