Mapukpukaw a mangngalap, nasarakan ti bangkayna

CANDON CITY – Nasarakanen ti bangkay ti mangngalap a naireport a ginuyod ti napigsa nga agus bayat ti panagiponda iti karayan a sakup ti Barangay Villa Hermosa ditoy nga ili idi Septiembre 26.

Nasarakan ti bangkay ni Fernando Gardoque, 41, taga-Bacarra, Ilocos Norte iti igid ti baybay a sakup met laeng ti Sta. Cruz, Ilocos Sur.

Naammuan iti polis a simmurot ti biktima a napan nagipon iti karayan a sakup ti Barangay Villa Hermosa ket mapapati a ginuyod ti napegges nga agus ti karayan a pinataud iti isusungad ti Bagyo Pedring.

Kabayatanna, naireport a mapukpukaw sipud pay idi Septiembre 25 ni Sherlou Escleto, 25, bakasionista a residente iti Tanza, Cavite, ket saan pay nabirokan ti bangkayna sumagmamano nga aldaw kalpasan ti insidente.

Segun iti report, napan nagdidigos da Escleto ken di nainaganan a kakaduana iti baybay a sakup ti Barangay Calongbuyan ditoy siudad iti agarup alas 4:30 ti malem ti nadakamat a petsa ket ginuyod nga impatengnga ti napigsa nga agus.

Nagpaarayat ti biktima ngem mapapati a nagbuteng dagiti kakaduana gapu ta saanda a kabaelan a subaen dagiti dalluyon.

Nagresponde dagiti kameng  Bureau of Fire Protection, coast guard ken polis ditoy siudad ket binirokda ni Escleto ngem saandan a nasapulan pay.

Gapu iti napigsa nga angin nga insangbay ti Bagyo Pedring, mapattapatta nga ad-addan a naipataaw ti bangkay.#