MAREGMEG A BALITOK: Ti Umuna a Gurruod

Pagsasao:
Immuna
a nagikkis ti gurruod, isu nga awan tudo a nanabtuog.
Figurative,
kailian. Saan a ti gurruod ken tudo ti madakdakamat ditoy.


Immuna a nagikkis ti gurruod, isu
nga awan tudo a nanabtuog.

Maipapan iti
kinalastog daytoy, kunam, kailian? Wen. Dika nagbiddut. Saan laeng a
lastog, puyot, naangin kuna dagiti dadduma.

Ngem maiyaplikar met daytoy
kadagiti aramid nga un-unaan ti pasamak sakbay a mapasamak ti rumbeng
a mapasamak. Kastoy a talaga ti umno a pakaitarusanna, kailian.

Kas koma ita a basbasaem daytoy a
kolum, ammokon ti ibagam, Mr. Jimmy, kunam. Wen, hustoka manen. Ngem
ammom ngarud no kasano a puyot? No ammom, diak ituloyen. Ammom la
ngaruden, apay pay laeng nga ibagak pay? Ditoyko ngarud a putdenen.
Nga itulnekanen. Babayu ngarud…

Ania, ituloyko? Wen a no kayatmo.
Pakasaritaan daytoy ni Nana Barang a puyot.

Umadanin ti piesta ti barangay.
Tapno adda pangalaan iti gastosen nga agpiesta, natinong dagiti
opisial ti barangay a maangay ti popularity contest. Ngem agurayka
man, kailian, ta kayatko nga ilawlawag ti pagdumaan ti popularity ken
ti beauty contest. Iti popularity, innaduan ti kuarta. Ti kaaduan ti
maalikumkom a kuarta, isu ti agbalin a reyna. Iti beauty contest,
pinnintasan ken sinniriban.

Iwarwaragawag ni Nang Barang a ni
Sheryl a balasangna ti agreyna. Agasem ta rinibu ti nangitarayanna
kadagiti kalabanna iti umuna ken maikadua a kambasing?

Ay, iti last
canvassing, itinnagkonto amin a naggapu idiay States, Hongkong,
Taiwan, Singapore, Greece ken Saipan! He-he!” inlastog ti baket.
Ngem pudno met a nagur-or kadagiti kakabagian, gagayyem ken am-ammona
nga adda iti ballasiw taaw.

Ginundawayan met dagiti miron .
‘Kinilitida’ ni Nang Barang iti advance parti-parti a kas iti
agparti iti baboy. Dagus met daytoy a nagparti iti baboy ken kalding.
Pabunar ditoy, painum sadiay.

He-he. Asino
met ti mangabak kadakami?” dayta ket ti sangkasaona.

Ibutosdakanto
a kapitan no eleksion,” kuna dagiti miron. Ket kimmaron ti puyot ti
baket.

Dimteng ti kambasing. Nangaramid
payen ni Nang Barang iti dakkel nga streamer a ti anakna ti reyna iti
panagpiesta ti barangay. Usarenna kano dayta a dakkel nga streamer
iti parada iti kabigatan ti koronasion ta nasken kano a maiparada ti
reyna ken prinsesa. Ngem, kinapudnona, siniguradonan a ti anakna ti
agreyna isu nga innalana dayta impaaramidna a dakkel nga streamer iti
kambasing. Adu dagiti naragsakan idinto ta adu met dagiti masuron
kenkuana.

Idi panagbibilangan, dies mil ti
baet ti kaasitgan iti anakna. Idi dua laengen a sobre ti mabilang,
immabuten iti nasurok beinte mil ti baet ti anakna iti maikadua.
Nasurok met a singkuenta mil ti nakaarusan ti kutit a kandidata. Ti
garakgak ni Nang Barang, kunam man. Ket nagpainumen uray di pay
nalpas ti bilangan.

Kukua ti kutit
ken di matagtagari a kandidata ti maudi a sobre. Idi rugi ti
kambasing, kinankantiawan ni Nang Barang ta pasalsali kano. Awan kano
ti serbi dagiti kakabsat ken kakabagianda idiay abrod ta dida
maitured ti
tumulong
iti barangay.

Lalon a garakgak ni Nang Barang
idi makitana a naingpis ti sobre. “Sangaribu laeng ti linaon
dayta!” arigna ipuggiit ti garakgakna. Ngem, idi naluktan ti sobre,
nakita ti tallaong ti pasig a sagsasangaribu a kuarta. Binilangda.
Limapulo amin dagiti sag-sangaribu a papel de bangko. Itinnag koman
ti nagbilang iti kuarta ti sobre iti timba idi adda natinnag ti
pisos.

Correction!
Fifty thousand and one piso ti butos ni candidate No. 4!” impukkaw
ti chairman ti kambasing.

Nadagup dagiti kuarta tapno
maammuan ti agreyna. Ket ammom ti resultana, kailian? Ituloyko wenno
saan? Ituloyko tapno dika mabitin, he-he.

Piso ti nakaarusan ti anak ni Nang
Barang iti katkatawaanna a kandidata! Agasem, daydiay nasukalanda a
piso iti maudi a sobre ti kutit a kandidata ti nangpangabak kenkuana!

No
puyotto la a puyot ngamin, nakaipuyot la ket ngarud iti mangbungsot
kenkuana! Unaanna ngamin ti pasamak, kuna ti maysa a kalugaranda.
Gunggonana, natalian la ket ngarud ti dilana, kuna dagiti dadduma.
Immuna a nagipakdaar isu a nakimar, kuna ti sabali pay a pagsasao.#