MAREGMEG TI BALITOK: Di Pannakapnek

Pagsasao: Nagpagus iti sangatasa, nagpukaw iti sangabatia.

Iti pudno a biag, talaga a mapaspasamak daytoy a pagsasao, kailian. Adu dagiti nairubo gapu iti panangsurotda iti daytoy a pagsasao. Adu dagiti nadadael ti pamiliada gapu ta dida naamiris ti negatibo wenno madi a pagturongan ti biagda iti panamatida iti daytoy a pagsasao.

Ibuksilantayo man ti naun-uneg a kaipapanan daytoy a pagsasao. Saan a pannakapnek ti kayatna a sawen. Saan a mapnek iti sangatasa isu a kayatna nga areb-eben amin ti linaon ti batia.

Kas iti gayyemmi a saan a mapnek iti maymaysa nga asawa, isu a nangnayon pay iti maysa. A nagtungpal iti nariribuk a biagna ta duan a pamilia ti ilangoyna, ti orihinal ken ti kunana a “pagpapausan” wenno kabit.

No apay ketdi nga adda dagiti lalaki a dida mapnek iti nobia wenno asawada. Ti kayatda, riputenda saan laeng a dua no di tallo wenno ad-adu pay. Kaarigda ti kulibangbang a kayatda a say-open amin a nabanglo a sabong.

Kas tay sabali pay nga am-ammomi. Armendo ti loko. Malaksid ti kabit, adda pay  sabit ken kakinkinnalbitna. Idi agangay, pinanawan ti orihinal a pamiliana. Kinuti laeng ti sal-it ti abagana. Nagtampisaw iti makabartek a saklot dagiti babbaina. Nagtungpalanna a naibbus ti kuartana iti babbai. Sana la naamiris ti dakkel a biddutna idi awanen ti kuartana ken naidagemen ti salun-atna. Ngem, naladawen ti amin. Ta idi nagsubli iti asawana, pinalapal ketdin daytoy iti pagtungo. Wen, awan ti babawi nga umuna no di maudi.

Negatibo a talaga daytoy a pagsasao. No surotem, awan ti  maalam no di buong ti ulo, kailian.

Kapadasan daytoy ni Mang Andy. Engineer ni Mang Andy, nangato ti saadna iti gobierno.  Adda bukodna a construction firm ket nalimed a kontraktor kadagiti dadakkel a proyekto a kas iti kalsada wenno pagadalan.

Idi damo, small time a kontraktor ni Mang Andy. Ngem dakkel met bassit ti matgedanna. Adda met maidulinna iti bangko. Magustuanda ta nalagda ken makipinnaut dagiti kinontrana a proyekto.

Ngem umapal ni Mang Andy kadagiti kapadana a kontraktor a nagdadakkel ti leksabenda iti kontrataenda a kalsada. Nakunana iti nakemna: no kabaelanda, kabaelak met.

Tapno makaala iti dakkel a kontrataenna a kalsada, ginayyemna ti maysa a diputado. Idi damo, bassit laeng ti maganansiana. Ngem idi agangay, ti kompanianan ti nangkontrata kadagiti dadakkel a proyekto ti kalsada ken pagadalan gapu ta nagdakkelan ti “panglanana”.

Dakdakkel itan ti sumrek iti bulsa ni Mang Andy kadagitoy a kontratana. Ngamin, imbes a kasla tangan ti saka ti landok, ilimedna a ballaetan iti kasla tammudo laeng. Imbes a tres por tres dagiti kayo nga usarenna, dos por dos laeng. Uray lansa, saanna a pakawanen.

Saan ngarud a nakakaskasdaaw nga awan pay ti makatawen, nagdadakkelen ti rikki ti kalsada a kinontratana wenno agubon dagiti pagadalan a pinatakderna. No palausen ti manarita, mabalin a raepan no matutudo.

Naibutaktak ti anomaliana. Nagdistansia kenkuana ti gayyemna a diputado. Naipakat ti lifestyle check kenkuana ket limtuad dagiti dina maipalawag a kinabaknangna.

Naidarum iti Ombudsman. Agingga ita, awan pay ti naglawagan ti kasona. Ngem kasla agubo a danum ti magastona kadagiti abogadona a mangdepensa kenkuana. Ita, kasla agkukutel nga ad-adaywan dagiti padana a kontraktor. Dida la ketdi kayat a mairamanda a mamantsaan iti anomalia ni Mang Andy. Ngamin, sinurotna ti negatibo a kaipapanan ti pagsasao iti ngato.

Ngem agpayso man a negatibo daytoy a pagsasao, mapagbalintayo met a positibo tapno agapittayo iti nabun-as a “dawa” iti biag.

Kas koma itoy: Nagmula iti sangatasa a tuok, nagapit iti sangabatia a balitok.

Kastoy  ti kaipapanan daytoy a pagsasao: Nagmula iti sangkabassit a rigat, nagapit iti sangabatia a nam-ay ken supapak.

Ta adda ‘ya nam-ay a di umuna nga agrigat?  Kayatna a sawen, kailian, umuna a teggedem ti gamgamem samonto laeng apiten.

Panirigan daytoy dagiti nagballigi iti biag. Simple laeng ti pormula a sinurotda:  immunada nga immula ti “sangatasa a tuok iti bangkag ti biag”, sinibuganda daytoy iti anus, kired, nasiken ken nainsiriban a panagpampanunot kabayatan ti “itatangadda” a nakaisem.

Ala ngarud, kailian, babayu!#