Mariculture zone, nainget a mabantayan

NARVACAN, Ilocos Sur – Imbilin ni Mayor Edgar Zaragoza ti naing-inget a pannakabantay ti mariculture zone iti Barangay Sulvec ditoy nga ili gapu iti mapapati a kaadda dagiti mangngalap a limed nga agkalkalap ditoy a paset ti kabaybayan.

Segun ken ni Municipal Agriculture Officer Conrado Molina, nabuangay ti Task Force Bantay Dagat tapno adda mangbantay iti mariculture zone a mapapati nga iliblibas a pagkalapan dagiti mangngalap a saan a masinunuo ti lugar a naggapuanda.

Proyekto ti gobierno munisipal ditoy nga ili nga idadauluan ni Mayor Edgar Zaragoza ti nasao a mariculture zone a napunduan iti P1 milion.#