Marigrigat a pamilia, rinegaluan ti mayor ti Candon City

CANDON CITY –  Rinegaluan ni Mayor Allen Singon dagiti  indigent families ditoy bayat ti panangselebrarna iti panagkasangayna itay Disiembre 8 idiay Candon Civic Center, Candon City.

Nasurok dua ribu nga indigent a pamilia manipud iti 42 a barangay ditoy ti naregaluan iti grocery items ken cash.

Kinuna ni Singson nga isun ti mangregalo kadagiti kakailianna a marigrigat imbes a maregaluan iti panagkasangayna.

Immuna a naisayangkat ti misa iti St. John de Sahagun Parish babaen ken ni Father Vicente Avila. Pakairamanan kadagiti dimmar-ay iti kasangay ti mayor ti lelangna a ni Minervina Singson.  Adda pay ti asawana, ni Freda Luz Singson ken dagiti anakna.#