MARITANGTANG

MARITANGTANG

MARITANGTANG. Maysa kadagiti rumagrang-ay a pagsapulan iti sumagmamano nga ili ti Ilocos Sur ti panag-culture iti maritangtang babaen ti panangipupokda kadagiti babassit pay a maritangtang kadagiti kahon a nabungon iti net. Pakanenda dagitoy kadagiti tumtumpaw a ruot baybay kas iti aragan iti uneg ti sumagmamano a bulan sada ilako iti P80-120 tunggal kilo. Nupay kasta, adu latta met ti mabatok a maritangtang kadagiti katangriban a paset dagiti baybay ditoy probinsia ket dagitoy ti alaenda tunggal agsapa kas, iti ar-aramiden daytoy a lalaki manipud iti ili a San Esteban. (ladawan: Ricardo Raguini/teksto: Mancieliro S. Tacadena)