Masapul ti Panagsiput

Panagsagana. Panagsagana inton dumteng ti karigat ti biag – ti pudpudno a gawat. Wen, pudno la unay, nasken ti panagsagana iti biag. Saganaan ti masakbayan. Ta di masasaan a kasapulam ti taraon iti masakbayan. Saan laeng a ti pisikal a bagi ti taraonan. Nasken met a taraonan ti mental ken ispiritual a bagi.  Panangtaraon iti mental a bagi ti panangadaw kadagiti sirib. Edukasion.

Iti Ebanghelio, mabasa ti panangikasaba ni Juan a Mammuniag, ket kunana ”…Isaganayo ti dalan ti Apo. Pasayaatenyo ti pagnaanna. Masapul a magaburan dagiti amin a lungog. Masimpa dagiti amin a bantay ken turod. Mapalinteg dagiti killokillo a dalan. Matarimaan dagiti lasonglasong a kalsada. Makitanto dagiti amin a tattao ti panangisalakan ti Dios…”

Ta kasano aya ti panangisagana iti dalan? Saan nga isu ti kayatna a sawen dagiti magaburan a lungog, masimpa a bantay ken turod, killo a dalan ken lasonglasong a kalsada. Metapora no di man euphemism dagita a balikas . Figure of speech. Napno kadagiti figure of speech ti Nasantuan a Biblia.

Adda  palimed ti kayat a sawen ti magaburan a lungog. Adda nauneg a palimed ti maysa a tao. No palimed, siempre, awan ti asinoman a makaammo. Adda ti/dagiti basol ken nagbiddutan iti biag a naidulin iti lungog ti kinatao. Naipempenda dita nga awan a pulos ti makaammo. Ngem kinapudnona, iti biang ti tao nga addaan iti kasta a palimed, awitna dagitoy a babantot ti biag agingga a saanna a naidawatan iti pammakawan.

Dadagsen ti biag. Babantot ti biag. Uray ania ti aramiden saan a makalung-aw ta adda padagsen ti biag. Isu nga agtungtunglab ta adda  nadagsen nga excess baggage. Masapul ngarud a maipakawan wenno maikompesar dagita a basol tapno magaburan metten dayta a lungog.

Nasimpa a bantay ken turod. No bantay, kunatayo, especially iti termino dagiti mannaniw (lalo dagiti imagist ken symbolist poet), nakakonektar iti rigat (a kas iti panagsang-at iti bantay),  tuok, panagsagaba ken panagibtur.

Apay a nasken daytoy iti tao? Saan kadi aya a nasaysayaat nga awan dagitoy a sufferings? Apay a nasken nga agsagaba ti tao?

Adda met kaimudingan dagitoy a sufferings iti biag  ta isuda ti seniales iti isusurot ken Jesus. Ta kas kunana: “Asinoman a mayat a sumurot kaniak, awitenna ti bukodna a sangol.” Sufferings met laeng ti kayat a sawen dayta sangol. Ibaklaymo dagiti rigat, tuok, panagsagaba a kas iti sangol, a kas Kenkuana idi immulog ditoy daga tapno mangisalakan. Iti idadatengna, masimpan ti bantay ken turodmo.

Naim-imbag pay ti tao ta saan a ti sufferings a naited kenkuana ti pakatayanna a kas kadagiti sasanto a natay gapu iti pammatida, nga awitda ti kinalinteg, a nangikaskasaba iti Sao ti Dios, gapu iti kinalinteg ken kinapudno.

Killo a dalan. Dagiti saan a naimbag nga aramid. Dagiti kinikillo nga aramid. Nasken a mailinteg dagiti killo nga aramid. Agdaldaliasat laeng iti daytoy a lubong ti tao. No ania ti nasayaat wenno naimbag nga aramidenna, nasken nga aramidenna itan. No agaramidka iti kinikillo iti dana ti biag nga inka taltaluntonen, saanen a maiparbeng daytoy. Panawenen ti inka panangilinteg. 

Ta ania aya dagiti killo nga aramid? Nasken kadi pay a dakamaten?

Lasonglasong a kalsada. Iti lasonglasong a kalsada, pasaray maitiklebka. Bumangon, magna, maitiklebka manen ta lasonglasong ngarud ti kalsada. Saan a nalimpio. Isu a naynay ti pannakaitikleb. Naynay ti tao a maitikleb iti dana ti biag. Naynay ti panagbasolna. Agpakawan. Ngem agaramidto manen iti basol. Total nagpakawan met. Total, nakimisa met a kasla ketdin dayta pannakimisana ti lisensiana nga agaramid manen iti basol. Matarimaan koma ti lasonglasong a kalsada ti biag.

Panagisagana iti idadateng ti gawat amin dagitoy. Dagiti laeng adda dulinna ti saan nga agbisin. Ala ngarud…

Posted in Uncategorized

Masapul ti Panagsiput

DANDANIN madadael ti lubong, kunkunada man. Saanen a kabarbaro a damag dayta. Nabayagen ken naikaskasaban.

Saan laeng a ti lubong (earth) ti madadael no di pay ti tao. Ta adda aya banag iti rabaw ti daga a saan a madadael? Madadael amin, malaksid ti napintas a nagan. Wen, dayta la ngatan ti saan a madadael. Adda dayta nga agnanayon.

Continue reading “Masapul ti Panagsiput”