Tawid News Magazine

Masapul ti Panagsiput

Panagsagana. Panagsagana inton dumteng ti karigat ti biag – ti pudpudno a gawat. Wen, pudno la unay, nasken ti panagsagana iti biag. Saganaan ti masakbayan. Ta di masasaan a kasapulam ti taraon iti masakbayan. Saan laeng a ti pisikal a bagi ti taraonan. Nasken met a taraonan ti mental ken ispiritual a bagi.  Panangtaraon iti mental a bagi ti panangadaw kadagiti sirib. Edukasion.

Iti Ebanghelio, mabasa ti panangikasaba ni Juan a Mammuniag, ket kunana ”…Isaganayo ti dalan ti Apo. Pasayaatenyo ti pagnaanna. Masapul a magaburan dagiti amin a lungog. Masimpa dagiti amin a bantay ken turod. Mapalinteg dagiti killokillo a dalan. Matarimaan dagiti lasonglasong a kalsada. Makitanto dagiti amin a tattao ti panangisalakan ti Dios…”

Ta kasano aya ti panangisagana iti dalan? Saan nga isu ti kayatna a sawen dagiti magaburan a lungog, masimpa a bantay ken turod, killo a dalan ken lasonglasong a kalsada. Metapora no di man euphemism dagita a balikas . Figure of speech. Napno kadagiti figure of speech ti Nasantuan a Biblia.

Adda  palimed ti kayat a sawen ti magaburan a lungog. Adda nauneg a palimed ti maysa a tao. No palimed, siempre, awan ti asinoman a makaammo. Adda ti/dagiti basol ken nagbiddutan iti biag a naidulin iti lungog ti kinatao. Naipempenda dita nga awan a pulos ti makaammo. Ngem kinapudnona, iti biang ti tao nga addaan iti kasta a palimed, awitna dagitoy a babantot ti biag agingga a saanna a naidawatan iti pammakawan.

Dadagsen ti biag. Babantot ti biag. Uray ania ti aramiden saan a makalung-aw ta adda padagsen ti biag. Isu nga agtungtunglab ta adda  nadagsen nga excess baggage. Masapul ngarud a maipakawan wenno maikompesar dagita a basol tapno magaburan metten dayta a lungog.

Nasimpa a bantay ken turod. No bantay, kunatayo, especially iti termino dagiti mannaniw (lalo dagiti imagist ken symbolist poet), nakakonektar iti rigat (a kas iti panagsang-at iti bantay),  tuok, panagsagaba ken panagibtur.

Apay a nasken daytoy iti tao? Saan kadi aya a nasaysayaat nga awan dagitoy a sufferings? Apay a nasken nga agsagaba ti tao?

Adda met kaimudingan dagitoy a sufferings iti biag  ta isuda ti seniales iti isusurot ken Jesus. Ta kas kunana: “Asinoman a mayat a sumurot kaniak, awitenna ti bukodna a sangol.” Sufferings met laeng ti kayat a sawen dayta sangol. Ibaklaymo dagiti rigat, tuok, panagsagaba a kas iti sangol, a kas Kenkuana idi immulog ditoy daga tapno mangisalakan. Iti idadatengna, masimpan ti bantay ken turodmo.

Naim-imbag pay ti tao ta saan a ti sufferings a naited kenkuana ti pakatayanna a kas kadagiti sasanto a natay gapu iti pammatida, nga awitda ti kinalinteg, a nangikaskasaba iti Sao ti Dios, gapu iti kinalinteg ken kinapudno.

Killo a dalan. Dagiti saan a naimbag nga aramid. Dagiti kinikillo nga aramid. Nasken a mailinteg dagiti killo nga aramid. Agdaldaliasat laeng iti daytoy a lubong ti tao. No ania ti nasayaat wenno naimbag nga aramidenna, nasken nga aramidenna itan. No agaramidka iti kinikillo iti dana ti biag nga inka taltaluntonen, saanen a maiparbeng daytoy. Panawenen ti inka panangilinteg. 

Ta ania aya dagiti killo nga aramid? Nasken kadi pay a dakamaten?

Lasonglasong a kalsada. Iti lasonglasong a kalsada, pasaray maitiklebka. Bumangon, magna, maitiklebka manen ta lasonglasong ngarud ti kalsada. Saan a nalimpio. Isu a naynay ti pannakaitikleb. Naynay ti tao a maitikleb iti dana ti biag. Naynay ti panagbasolna. Agpakawan. Ngem agaramidto manen iti basol. Total nagpakawan met. Total, nakimisa met a kasla ketdin dayta pannakimisana ti lisensiana nga agaramid manen iti basol. Matarimaan koma ti lasonglasong a kalsada ti biag.

Panagisagana iti idadateng ti gawat amin dagitoy. Dagiti laeng adda dulinna ti saan nga agbisin. Ala ngarud…

Exit mobile version