Mass wedding, inannong ti mayor ti Cabugao

CABUGAO, Ilocos Sur – Sangapulo ket walo nga asmang ti kinasar ni Mayor Edgar S. Cobangbang, Jr. iti seremonia a naangay iti Municipal Hall Garden idi malem ti Disiembre 20.

Daytoy ti umuna a gundaway nga adda maangay a mass wedding ditoy munisipio iti babaen ti panangannong ni Cobangbang.

Iti ababa a mensahena, inyunay-anay ti mayor ti kinapateg ti kasamiento dagiti asmang iti panagtiponda a kas agassawa.

Kas sagudayen ti ordinansa ti munisipio, naikkan dagiti nagkasar iti dua a Love Tree seedlings nga imulada.

Inesponsoran ti gobierno munisipal ti mass wedding kas tulongna kadagiti residente ditoy nga agdendennan ngem saan pay a nagkasar iti sibil wenno iti simbaan.

Nakikaysa iti pasken dagiti kameng ti sangguniang bayan, barangay captains, dagiti empleado ti munisipio ken dadduma pay a bisita.#