Tawid News Magazine

Mass wedding, inesponsoran ti Vigan city government

VIGAN CITY – Siam a pulo ket siam nga asmang a nabayagen nga agdendenna ti nagkasar iti St. Paul Metropolitan Cathedral itay Oktubre 10 babaen ti initiatibo ti gobierno ti siudad ditoy.

Mismo a dagiti city officials iti panangidaulo ni Mayor Eva Marie S. Medina ken Vice Mayor Lourdes Baquiran ti nagpaay a ninong ken ninang ti kasar kadagiti 98 a couples.

Kalpasan ti kallaysa, naangay ti reception iti Vigan City Convention Center no sadino a nasagutan dagiti nagkallaysa iti nabaknang a pangngaldaw ken regalo.

Kinuna ni City Civil Registrar Susan Ancheta a tinawen nga es-esponsoran ti city government, parokia ni San Pablo, ken Balikatan ti mass wedding dagiti couples a nabayagen nga agdendenna ngem saanda pay a nagkasar iti simbaan gapu ta awan ti gastuenda.#

Exit mobile version