Mass Wedding, maangay iti Caoayan

CAOAYAN, Ilocos Sur – Maangay ti mass wedding dagiti residente ditoy nga agdendennan ngem dida pay nagkasar iti simbaan babaen ti inisiatibo ti mayor ditoy.

Kinuna ni ABC President Teresa Alquiza a programa daytoy ni Mayor Germie Singson-Goulart kadagiti umili ditoy nga agdendennan a saanda pay a nagkasar iti simbaan gapu iti rigat ti panagbiag.

Maaramid ti mass wedding inton Mayo 16 iti gym ditoy nga ili.

Ti gobierno munisipal ti mangibaklay iti magasto iti kallaysa ken salosalo a pagsasanguan dagiti agkallaysa.#